GDPR

Operator sklepu internetowego, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, będzie postępował z danymi osobowymi użytkownika przekazanymi przez użytkownika operatorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dane zebrane od osób odwiedzających stronę internetową (zwane dalej danymi osobowymi) są danymi osobowymi i są chronione zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych w brzmieniu późniejszym i są zgodne z RODO (dalej prowadzony skrót - GDPR).

Użytkownik strony wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powyższą ustawą i przepisami pokrewnymi. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez Przetwarzającego na podstawie umowy o przetwarzanie. Podając swoje dane osobowe, Użytkownik w sposób wyraźny, jednoznaczny i świadomy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora. Operator zbiera pewne informacje o użytkownikach podczas ich wizyt w celach statystycznych, analitycznych i reklamowych (patrz wykorzystanie plików cookies). Dane te są całkowicie anonimowe i są gromadzone i przetwarzane przez operatora wyłącznie w celu poprawy i dalszego rozwoju strony internetowej.

​​ KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla Google Adwords, Google Analytics, Facebook w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu.

OGÓLNE WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ROZPORZĄDZENIA RODO zawarte w Regulaminie

 1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest zapewniona zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. i GDPR (art. 4 pkt 11 i art. 7 GDPR), o ochronie danych osobowych, w obowiązującym brzmieniu.
 2. W celu realizacji umowy Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu (dalej łącznie "dane osobowe").
 3. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży oraz w celu prowadzenia Konta Użytkownika.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie swoich danych osobowych.
 5. Sprzedawca może powierzyć osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych Kupującego. Z wyjątkiem usług Heureka.cz, Zbozi.cz, podmiotów współpracujących i osób transportujących towary, dane osobowe nie będą przekazywane przez Sprzedawcę osobom trzecim, które nie są upoważnione przez Sprzedawcę jako podmioty przetwarzające, bez uprzedniej zgody Kupującego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 lat w celu ewentualnego dochodzenia odszkodowania. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.
 7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
 8. Jeżeli Kupujący uzna, że Sprzedawca lub Przetwarzający (art. 1.60) przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczny z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:
  1. Żądanie sprostowania danych osobowych
  2. Zobowiązanie sprzedawcy lub przetwórcy do naprawienia powstałego w ten sposób stanu
  3. Poproś sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie
  4. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca jest uprawniony do pobierania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.
 10. Polityka Prywatności w zmienionym brzmieniu obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE GDPR W CELACH MARKETINGOWYCH

    1. Zaznaczając pole w zamówieniu Zgadzam się na marketing (wysyłanie informacji handlowych) i warunki ochrony danych osobowych zgodnie z GDPR (art. 4 pkt 11 i art. 7 GDPR), niniejszym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Shisha-Ráj s.r.o., Stavbařů 2203, 734 01 Karviná, nr ID: 08005460 (dalej "Administrator") następujących danych osobowych w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych (dalej "ustawa o ochronie danych osobowych"):
     • imię i nazwisko
     • nazwa firmy
     • adres
     • e-mail
     • numer telefonu
    2. Imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i e-mail muszą być przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych. Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 7 lat.
    3. Wyrażają Państwo wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, np. wysyłając e-mail lub list na dane kontaktowe firmy.
    4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Administratora, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane na rzecz Administratora przez następujące podmioty przetwarzające:
     • Dostawca usług hostingowych, oprogramowania, usług marketingowych, przetwarzania danych księgowych
     • Ewentualnie innych dostawców oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania, ale nie wykorzystywanych obecnie przez Spółkę.
    5. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze plików cookies dla Google Adwords, Google Analytics, Facebook, Sklik, Zbozi.cz, Heureka.cz w celach remarketingu w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. W przypadku, gdy zakup może zostać dokonany na stronie internetowej, a zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna mogą zostać zrealizowane bez przechowywania plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę wynikającą ze zdania poprzedniego poprzez usunięcie plików cookies w przeglądarce internetowej oraz wyłączenie przechowywania plików cookies w ustawieniach, co może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej. Możesz przeczytać, jak wyłączyć i usunąć pliki cookie w swojej przeglądarce na końcu tej strony lub zapoznać się z pomocą przeglądarki.
    6. Informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:
     • wycofać zgodę w dowolnym momencie,
     • zażądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat,
     • zażądać od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,
     • zażądać od nas dostępu do tych danych i zlecić ich aktualizację lub korektę,
     • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych,
     • w przypadku wątpliwości co do spełnienia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami lub z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.